Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de besloten vennootschap 1850 B.V., (‘1850’) statutair gevestigd te Vreeland.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle diensten die de gebruiker van 1850 afneemt (‘Diensten’). Door het gebruik van de Diensten van 1850 stemt de gebruiker expliciet met de Algemene Voorwaarden in.
1.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2. Uitvoering Diensten en kwaliteitsborging

2.1 1850 voldoet aan de kwaliteitseisen met betrekking tot onafhankelijkheid en neutraliteit, betrouwbaarheid, stiptheid, en degelijkheid van de dienstverlening die geacht worden te gelden voor haar Diensten.
2.2 1850 is voor de uitvoering van de Diensten afhankelijk van de beschikbare capaciteit en zij kan niet garanderen dat de gewenste telefoonverbindingen op ieder moment beschikbaar zijn.
2.3 1850 is gerechtigd wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de Diensten zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker.
2.4 1850 behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een Dienst op te heffen of te blokkeren.

3. Gebruik Diensten

3.1 De Diensten die 1850 aan de gebruiker levert zijn alleen bedoeld voor eigen gebruik en mogen niet aan derden (al dan niet tegen betaling) worden doorverkocht.
3.2 De gebruiker mag de Diensten niet gebruiken op een onrechtmatige en/ beledigende, bedrieglijke, ongepaste wijze of op enige andere wijze misbruik maken van de Diensten. 1850 behoudt zich het recht voor om bij misbruik van haar Diensten, de gebruiker (tijdelijk) toegang tot de Diensten te ontzeggen.
3.3 De Diensten die de gebruiker van 1850 afneemt, kunnen worden opgenomen om mogelijk misbruik zoals bedoeld in paragraaf 3.2 op te sporen dan wel ter kwaliteitscontrole van haar eigen medewerkers en/of Diensten

4. Beschikbaarheid Diensten

4.1 De Diensten zijn in beginsel zeven dagen per week beschikbaar van 08.00 tot 22.00 uur. In het weekend gelden aangepaste openingstijden.
4.2 1850 garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Diensten of dat het bijbehorende telefoonverkeer altijd goed kan worden afgewikkeld. De Diensten zijn naar hun aard niet storingsvrij. Omstandigheden die de levering van de Diensten kunnen verhinderen zijn onder andere: storingen in het telefoon- en internet van de provider, afsluiten van de aansluiting door de provider waardoor niet ingebeld kan worden, volledige bezetting van de inbelpunten en het call center van 1850, uitval van of gebreken in elektriciteit en storingen in de Diensten.
4.3 Een storing in de Diensten zal, voor zover in de macht van 1850, binnen redelijke termijn worden opgeheven voor zover het niet een storing is in de telefoondienst van de provider of in de apparatuur en/of in de programmatuur van gebruiker, dan wel uitval van elektriciteit betreft.

5. Vergoeding en betaling

5.1 Tenzij anders bepaald door 1850, is de gebruiker voor de Diensten vergoedingen verschuldigd op grond van de overeengekomen of nadien gewijzigde tarieven. De actuele tarieven worden vermeld op de website van 1850 onder www.1850.nl of een andere door 1850 gehanteerde website (‘website van 1850’).
5.2 Als van de Diensten alleen gebruik gemaakt kan worden via een provider, worden naast de tarieven van 1850 de kosten van de provider in rekening gebracht. Deze kosten zijn verschillend per provider en ook afhankelijk het abonnement of het gebruik van prepaid. Deze kosten zijn te vinden op de website van de betreffende provider of kunnen bij de klantenservice van de provider opgevraagd worden.
5.3 Vergoeding voor het gebruik van de Diensten dienen ook te worden voldaan voor zover het opgevraagde nummer niet toegankelijk en/of niet-traceerbaar is.
5.4 Bij de Diensten waar gebruik wordt gemaakt van een provider, zal de vergoeding die verschuldigd is voor het gebruik van de Diensten worden weergegeven op de factuur die de gebruiker ontvangt van zijn provider voor het gebruik van zijn diensten. De betaling van de vergoeding is onderworpen aan de betalingsvoorwaarden van deze provider.

6. Persoonsgegevens

6.1 Voor ons privacy beleid verwijzen wij naar ons privacy statement, dat te vinden is op de website van 1850.
6.2 Voor zover een gebruiker wil voorkomen dat zijn telefoonnummer door een van de Diensten voor derden kenbaar kan worden, dient de gebruiker hiervoor contact op te nemen met zijn/haar telefoonprovider.

7. Intellectuele Eigendom

7.1 Alle tegenwoordige en toekomstige rechten van intellectuele eigendom die voortvloeien uit de Diensten zijn van 1850.
7.2 1850 kan niet aansprakelijk gesteld worden voor inbreuken door de gebruiker op intellectuele eigendomsrechten van derden. De gebruiker vrijwaart 1850 voor dergelijke inbreuken.

8. Aansprakelijkheid

8.1 1850 is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker door het gebruik van de Diensten lijdt als gevolg van tekortkomingen van 1850 bij de uitvoering van de Diensten, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove nalatigheid of opzet, grove schuld aan de zijde van 1850.
8.2 1850 is niet aansprakelijk voor schade die de gebruiker mogelijk ondervindt in de volgende gevallen (maar niet beperkt tot):
8.2.1 er sprake is van enig ongeoorloofd gebruik of misbruik van Diensten door de gebruiker en/of derden;
8.2.2 er sprake is van niet voorziene verliezen, verlies van verwachte zaken, omzet, winst of besparingen, onnodige uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van data;
8.2.3 de door 1850 aangeleverde en/of beschikbaar gestelde informatie onjuist en/of onrechtmatig blijkt te zijn. Gebruiker erkent dat 1850 voor de uitvoering van haar Diensten en het aanleveren van informatie afhankelijk is van providers;
8.2.4 er sprake is van gedrag door 1850 en/of derden wat mogelijkerwijs tot schade leidt en die redelijkerwijs niet door 1850 kan worden voorkomen;
8.2.5 sprake is van een overmacht situatie waardoor 1850 haar Diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. Van overmacht is onder meer sprake bij blikseminslag, overstroming, noodweer, brand of ontploffing, burgeroorlog, vandalisme, oorlog, militaire operatie, nationale of lokale noodtoestand, handelingen verricht door of in opdracht van de nationale of een regionale overheid of een gezags-persoon in functie, industriële twistpunten van welke aard dan ook (waaronder die van onze eigen werknemers).
8.3 1850 is niet aansprakelijk voor daden en/of tekortkomingen van providers en/of overige derden en/of voor fouten en/of problemen in hun netwerk en/of apparatuur.
8.4 De aansprakelijkheid van 1850 van welke aard dan ook (met inbegrip van aansprakelijkheid bij door 1850 nalatig handelen) is in ieder geval beperkt tot de kostprijs van de betreffende Diensten.

9. Wijzigingen

9.1 1850 heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds afgenomen Diensten. Wijzigingen worden op de website van 1850 bekend gemaakt. Van toepassing is steeds de laatste versie van de Algemene Voorwaarden, zoals deze geldt ten tijde van de aanvang van het gebruik en/of uitvoering van de Diensten.

10. Overig

10.1 1850 is gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de Algemene Voorwaarden aan derde over te dragen.
10.2 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.3 Tenzij schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, worden alle geschillen tussen Partijen die uit het gebruik van de Diensten voortvloeien voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Laatst gewijzigd: februari 2024