Privacyverklaring

1850 en uw persoonsgegevens
Via de website en/of diensten van 1850 B.V. (hierna: ‘1850’) worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. 1850 heeft privacybescherming hoog in het vaandel staan en zal uw persoonsgegevens uitsluitend met uw toestemming en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en andere toepasselijke wet- en regelgeving verwerken op de wijze en voor de doeleinden die hierna worden beschreven.

Hoewel u onze diensten ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen bedrijfsgegevens niet onder de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Verantwoordelijke
In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking van uw persoonsgegevens aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is 1850 B.V. (‘1850′), kantoorhoudend te Hilversum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30219714.

1850 kan uw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van haar dienstverlening aan u, om haar dienstverlening te optimaliseren, of om fraude of ander oneigenlijk gebruik te voorkomen, dan wel te beëindigen. Ook kan 1850 uw gegevens gebruiken om u, via e-mail of andere middelen, te informeren over (andere) diensten van 1850.

De persoonsgegevens die 1850 van u verzamelt, gebruikt en verder verwerkt kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën:

Identificerende informatie – informatie die u direct of indirect identificeert waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, geslacht;

Transactie informatie – informatie over de diensten die u van 1850 afneemt waaronder, maar niet beperkt tot, de aard van de dienst, de belgegevens, tijdstip, duur en frequentie.

1850 zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor bovenstaande doelen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens is een topprioriteit
1850 beschouwt een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens als een uitermate belangrijke verantwoordelijkheid. Zij neemt dan ook fysieke, technische, elektronische, organisatorische en contractuele maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen accidentele of onwettige vernietiging, wijziging, niet-geautoriseerde vrijgave van of toegang, ongeacht of deze verwerking in Nederland of elders plaatsvindt.

1850 en de hierna genoemde derden zijn slechts bevoegd om uw persoonsgegevens te verwerken voor de hiervoor beschreven legitieme en specifieke doeleinden. De verwerking van uw persoonsgegevens zal zoveel mogelijk in geanonimiseerde vorm plaatsvinden.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden
1850 zal uw persoonsgegevens slechts aan derden verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de diensten of 1850 daartoe bij of krachtens de wet of op grond van een rechterlijke uitspraak verplicht is.

1850 zal in haar overeenkomsten met derden waarborgen dat deze derden indien zij persoonsgegevens ten behoeve van 1850 verwerken, passende maatregelen zullen nemen om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te garanderen en de persoonsgegevens slechts conform de instructies van 1850 zullen verwerken.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites en/of diensten van derden die door middel van links met de website/dienst van 1850 zijn verbonden. 1850 kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. 1850 raadt u aan de privacyverklaring van deze websites/diensten te lezen alvorens van deze websites/diensten gebruik te maken.

Inzage, correctie en verzet
1850 wijst u er hierbij op dat u op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens recht hebt op inzage in en correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u te allen tijde verzet aantekenen tegen het verdere gebruik van uw persoonsgegevens door 1850. Ook kunt u zich te allen tijde afmelden voor de mailings die 1850 u toestuurt om u te informeren over andere diensten van 1850 of aan haar gelieerde bedrijven. U kunt uw verzoeken richten tot 1850 middels de contactinformatie zoals opgenomen aan het einde van deze verklaring.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
1850 behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u zich telefonisch of per e-mail wenden tot 1850 via 088-1850188 of via het contactformulier van www.1850.nl.

Laatste versie: november 2014